برای این که همزمان بتونید با برنامه فالوئربگیر با چند اکانت فالو کنید میتونید نسخه های ۱ تا ۲۰ زیر رو نصب کنید و با اکانت های مختلف وارد این نسخه ها شوید و دکمه فالوی خودکار رو برای تک تک نسخه ها بزنید


دانلود نسخه ۱ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۲ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۳ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۴ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۵ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۶ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۷ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۸ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۹ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۰ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۱ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۲ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۳ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۴ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۵ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۶ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۷ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۸ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۱۹ فالوئر بگیر


دانلود نسخه ۲۰ فالوئر بگیر